Kamerabevakning

Senast uppdaterad 2020-03-02

Kamerabevakning

BA Bygg Fastigheter utför i viss mån kamerabevakning utan ljudupptagning i fastigheternas allmänna utrymmen.

Beslut om kamerabevakning sker när vi ser att ytterliggare åtgärder krävs för att förebygga skadegörelse och brott eller för att upprätthålla säkerhet och ordning i och omkring våra bostadshus.

Vi ser att punkten ovan i vissa fall är svår att upprätthålla utan kameror och bedömer därför att kamerabevakningen är skälig.

Filmer kontrolleras endast när syfte finns, därför bedömer vi att risk för kränkning av boendes rättigheter och frihet är låg.

Kamerornas filmer lagras lokalt i fastigheten och kontrolleras när behov finns. Filmerna lagras normalt sätt i 14 dagar om inte skäl för längre lagring föreligger, skäl kan vara pågående utredning.

Det är endast specifikt anvisad personal på BA Bygg Fastigheter som kontrollerar inspelat material och allt material omfattas av tystnadsplikt.

Materialet får lämnas ut till brottsbekämpande myndigheter om uppgifterna behövs för att utreda, förebygga, förhindra eller upptäcka brott.

Personer som kan förekomma på film har rätt att på begäran få följande information av den personuppgiftsansvarige (BA Bygg Fastigheter):

  • Bekräftelse på om han eller hon förekommer på film.
  • Information om ändamålet med kamerabevakningen.
  • Information om lagringstiden.
  • Begäran om att rätta och radera uppgifter på film samt rätt att göra invändningar mot kamerabevakningen.
  • Rätt att inge klagomål till Datainspektionen.
  • Begäran om att få ut det inspelade materialet, i den mån det rör den enskilde själv.

Kontaktvägar till oss på BA Bygg Fastigheter

Mejl: info@babyggfastigheter.se

Telefon: 0413-61180 vardagar kl 09-12.